A-A+

外观模式

2016年12月11日 默认文章 暂无评论

外观模式

为一组复杂的子系统接口提供一个更高级的统一接口,通过这个接口便使得对子系统接口的访问更容易。在js中有时候也会用于对底层结构兼容性做统一封装来简化用户使用。
 1. function addEvent(dom,type,fn){
 2. // 支持dom2级事件处理程序
 3. if(dom.addEventListener){
 4. dom.addEventListener(type, fn, false);
 5. }else if (dom.attachEvent) {
 6. dom.attachEvent('on'+type, fn);
 7. }else{
 8. dom['on'+type]=fn;
 9. }
 10. }
 11. // 获取事件对象
 12. var getEvent=function(event){
 13. return event||window.event;
 14. }
 15. // 获取元素
 16. var getTarget=function (event){
 17. var event=getEvent(event);
 18. return event.target||event.srcElement;
 19. }
 20. // 阻止默认行为
 21. var preventDefault=function(event0){
 22. var event=getEvent(event);
 23. if (event.preventDefault) {
 24. event.preventDefault();
 25. }else{
 26. event.returnValue=false;
 27. }
 28. }
兼容性只为外观模式应用的一部分,不少库用来封装多个功能,简化底层操作方法。
标签: